تاثیرسطوح مختلف رنگدانه و منبع چربی، بر رنگ زرده تخم مرغ و عملکرد مرغان تخمگذار

 

رنگ زرده

رنگ زرده

کاروتنوییدها، رنگدانه‌های طبیعی زرد، رنگدانه قرمز، و نارنجی هستند که دارای ۴۰ کربن بوده و از هشت واحد ایزوپرن تشکیل گردیده‌اند.این ترکیبات باعث رنگ زرده تخم مرغ می گردند. فریتز (۳) گزارش کرد که اضافه نمودن چربی به جیره اثر واضحی بر رنگ زرده ندارد.مکای و همکاران (۶) گزارش کردند که اضافه نمودن چهار درصد چربی حیوانی، وقتی منبع رنگدانه فلفل قرمز باشد، باعث بهبود رنگ زرده می‌شود.کارو و همکاران(۲) پیشنهاد کردند که چربیهایی با نقطه ذوب پایین‌تر باعث رنگ زرده بالاتر شده و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و غیر اشباع زنجیر بلند باعث افزایش مصرف رنگدانه می‌‌شوند. با توجه به موارد فوق هدف از انجام این تحقیق تعیین اثرات سطوح مختلف رنگدانه‌های طبیعی افزودنی روی رنگ زرده تخم‌مرغ و تعیین اثرات منابع مختلف چربی روی رنگ ، میزان کلسترول و سایر خصوصیات عملکردی مرغ تخمگذار بود.
مواد و روش‌ها: آزمایش روی مرغان تخمگذار سویه W36های‌لاین در سن ۲۳ هفتگی صورت گرفت آزمایش به مدت ۶۰ روز به طول انجامید. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه، سه منبع چربی(روغن آفتابگردان، پیه و اسید چرب) با سه سطح رنگدانه بود. آزمایش در سه تکرار و هر تکرار شامل شش قطعه مرغ بود. در مجموع ۲۷ واحد آزمایشی با تعداد ۱۶۲ قطعه مرغ مورد استفاده قرار گرفت. ترکیب مواد خوراکی و مواد مغذی جیره های آزمایشی در جدول ۱ نشان داده شده است. مدل آماری بکار رفته در این آزمایش بصورت زیر می باشد.
……………….
yik=M+Fi +Pk +(FP)ik +eik
……………….
M میانگین صفت مورد بررسی، yik مقدار هر یک از مشاهدات، Fi اثر مربوط به نوع چربی، Pk اثر مربوط به سطوح مختلف رنگدانه، (FP)ik اثر متقابل مربوط به نوع چربی و سطوح مختلف رنگدانه ، eik خطای آزمایشی.

 

جدول ۱- ترکیب مواد خوراکی و موادمغذی محتوی جیره های آزمایشی

مواد خوراکی(%) جیره پایه روغن آفتابگردان جیره پایه پیه حیوانی   جیره پایه اسید چرب  
ذرت ۲۰ ۲۰ ۲۰
کنجاله سویا ۴۴/۲۲ ۰۱/۲۱ ۹/۲۰
گندم ۰۱/۳۲ ۱۷/۳۶ ۶۷/۳۷
جو ۰۰/۷ ۵۸/۷ ۲۰/۶
روغن آفتابگردان ۴
پیه ۴
اسید چرب ۴
دی کلسیم فسفات ۷۲/۱ ۶۹/۱ ۶۹/۱
کربنات کلسیم ۳۷/۶ ۲۲/۶ ۲۲/۶
پودر صدف ۲ ۲ ۲
شن ۱۵/۳
نمک ۳۸/۰ ۳۷/۰ ۳۶/۰
مکمل ویتامینی و معدنی ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰
ویتامین د ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰
ویتامین ای ۰۸/۰ ۰۸/۰ ۰۸/۰
دی ال متیونین ۲۱/۰ ۲/۰ ۲۱/۰
لیزین هیدروکلراید ۰۴/۰ ۰۷/۰ ۰۸/۰
انرژی قابل متابولیسم(کیلوکالری بر کیلوگرم) ۲۷۵۰ ۲۷۵۰ ۲۷۵۰
پروتیین(%) ۲۶/۱۶ ۲۶/۱۶ ۲۶/۱۶
فسفر قابل استفاده(%) ۴۱۱/۰ ۴۰۷/۰ ۴۰۵/۰
کلسیم(%) ۵۷/۳ ۵۷/۳ ۵۷/۳
سدیم(%) ۱۸۳/۰ ۱۸۳/۰ ۱۸۳/۰
لیزین(%) ۸۱/۰ ۸۱/۰ ۸۱/۰
متیونین+ سیستئن(%) ۷۱/۰ ۷۱/۰ ۷۱/۰

مکمل ویتامینی در هر کیلوگرم از خوراک مقادیر زیر را تامین می نمود: ویتامینA ،۹۰۰۰ واحد بین المللی، کوله کلسیفرول، ۲۰۰۰ واحد بین المللی، ویتامینE، ۱۸ واحد بین المللی، ویتامین k، ۴ میای گرم، ویتامین B ، ۰۱۵/۰ میلی گرم، بیوتین، ۱۵/۰ میلی گرم، فولاسین، ۱ میلی گرم، نیاسین، ۳۰ میلی گرم، پانتوتنیک اسید، ۲۵ میلی گرم، پیرودوکسین، ۹/۲ میلی گرم، ریبوفلاوین، ۶/۶ میلی گرم، تیامین، ۸/۱ میلی گرم. مکمل معدنی در هر کیلوگرم از خوراک مقادیر زیر را تامین می نمود: مس(سولفات مسH2O 5)، ۱۰ میلی گرم، ید( یدات کلسیم)، ۹۹/۰ میلی گرم، آهن(سولفات آهنH2O7)، ۵۰ میلی گرم، منگنز(اکسید منگنز)، ۹۹ میلی گرم، سلنیوم( سدیم سلنیت)، ۲/۰ میلی گرم، روی( اکسید روی) ، ۸۴ میلی گرم. شرکت تولیدکننده: تلاونگ
برای اندازه‌گیری کلسترول خون (شش نمونه برای هر تیمار) وتخم مرغ (شش نمونه برای هر تیمار) از روش آنزیماتیک استفاده گردید( ۷،۸). رنگ زرده با استفاده از باد‌بزن رنگی اندازه گیری شد.
…………………..
نتایج و بحث
مقایسه میانگین‌ها‌ی مربوط به غلظت کلسترول خون نشان دهنده اختلاف بین میانگین‌های دو منبع مختلف چربی بود (جدول ۲). به گونه‌ای که پیه بالاترین میزان کلسترول خون و اسیدچرب پائین‌ترین میزان کلسترول خون را داشت . بارتو و همکاران (۱) گزارش کردند استرول‌های گیاهی اثر ضد‌کلسترولی در مرغان تخمگذار دارند، زیرا آنها باعث تشکیل کمپلکس غیرقابل‌جذب استرول و کلسترول در مکانهای جذب روده‌ای شده و در نتیجه میزان جذب کلسترول کاهش می‌یابد. خوردن مقادیر زیاد چربی اشباع باعث می‌شود که کلسترول بیشتری وارد جریان خون شده، وسرعت جذب کلسترول از خون به کبد کاهش ‌یابد. اثر اصلی منبع چربی(جدول ۲) بر روی میزان کلسترول زرده تخم مرغ، معنی‌دار بوده است (۰۵/۰P<). به گونه‌ای که روغن آفتابگردان، بالاترین میزان کلسترول زرده و پیه پائین‌ترین میزان کلسترول را، باعث شده‌اند. نتایج این آزمایش با نتایج تحقیق لال و اسلینجر (۵) مطابقت دارد. توجیه این مساله اینگونه بیان می‌شودکه با مصرف چربی غیر‌اشباع، لیپوژنز کاهش یافته و سنتز کلسترول در کبد افزایش می‌یابد و از آنجاییکه تجمع و ذخیره کلسترول در تخم‌مرغ از کبد می‌باشد، افزایش سنتز کلسترول کبد که توسط تغذیه با اسید‌های چرب غیر‌اشباع چند‌گانه اتفاق می‌افتد ، منجر به افزایش ترشح کلسترول در تخم‌مرغ می‌شود(۵). اسیدلینولئیک بر روی وزن تخم مرغ تأثیر مثبتی دارد، لذا در بین سه منبع مختلف چربی، بالاتر بودن میانگین وزن زرده در اسیدچرب نسبت به آفتابگردان و پیه را می‌توان به این ویژگی نسبت داد .داده های مربوط به رنگ زرده(جدول ۳) نشان داد که گروه آزمایشی با سطوح صفر رنگدانه پایین ترین و سطح سه رنگدانه بالاترین درجه رنگ را دارا می باشند.با توجه به جدول۴ منبع چربی بر روی رنگ زرده تاثیر داشت بطوریکه بالاترین میانگین مربوط به گروه حاوی پیه می‌باشد .همیلتون و همکاران(۴) بیان داشتند که وقتی پیه، روغن زیتون و روغن آفتابگردان را در سطح چهار درصد به جیره مرغان تخمگذار اضافه شود، فقط پیه باعث بهبود رنگ زرده می‌شود.
نتیجه گیری: نتیجه اینکه استفاده از رنگدانه‌های طبیعی باعث بهبود رنگ زرده تخم‌مرغ می‌شود و نوع چربی بر روی رنگ زرده موثر است، بطوریکه چربیهای حاوی اسید‌چرب اشباع نسبت به اسید‌چرب غیر‌اشباع رنگ زرده پر‌رنگتری ایجاد می‌نمایند. در ضمن منبع چربی بر وزن زرده، میزان کلسترول خون و تخم‌مرغ اثر دارد. 

 

شرکت سپهر صنعت سهند ارائه کننده رنگدانه های قرمز و زرد صنعت تخم مرغ www.sahandindus.ir