عفونت با ornithobacterium rhinotracheale عمدتاً در پرندگان جوان بویوه بوقلمون ها رخ می دهد اما پرندگان مسن هم می توانند عفونی شوند. کیسه های هوایی و شش ها درگیر شده و پس از کالبدشکافی در داخل کیسه های هوایی اکسودای کف آلود به رنگ زرد-سفید و شبیه ماست مشاهده می شود. جراحات پیشرفته شامل پریکاردیت، هپاتیت بهمراه کانون های سفید می باشد و در برخی موارد التهاب طحال نیز مشاهده می شود. تحلیل ماهیچه قلب، عفونت های مفصلی، عفونت مغز و پوست نیز رخ می دهد. تحقیقات نشان می دهد که پس از چالش تنفسی or به صورت آئروسل در پرندگان تخم گذار تجاری و جوجه های گوشتی(spf) عاری از پاتوژن های ویوه (specific pathogen free) و بوقلمون ها حتی بدون آلودگی اولیه با یک ویروس، جراحات ناشی از عفونت or مشاهده می شود. بر این اساس or یک پاتوژن اولیه محسوب می شود. این مطالعات نشان دادند که سویه های or با منشأ متفاوت دارای ویرولانس(بیماری زایی) مختلف می باشند. با انجام تست ایمونوهیستولو‍‍ویکی(ifa , pap) باکتری or در داخل بافت های مورد نظر شناسایی می شود. در عفونت های آزمایشی با or یک روز پس از چالش، باکتری به سلول های اپی تلیال کیسه های هوایی می چسبد. تا روز دوم، تخلیه گلبول های سفید خون در سلول های اپی تلیال رخ می دهد و پس از ۴ روز باکتری در داخل اپی تلیوم دیده می شود که موجب تورم حاد کیسه های هوایی بهمراه گرانولوماتوز می شود. با بررسی های میکروسکوپی، باکتری در بافت های درگیر مشاهده می شود اما با تهیه کشت از بافت ها باکتری جداسازی نمی شود و در حقیقت علت عفونت ایجاد شده بدرستی تشخیص داده نمی شود. با مقایسه نتایج حاصل از تست هایpap و ifa با آزمایشات سرولوژیکی و باکتریولوژیکی که به هنگام تورم کیسه های هوایی در جوجه های گوشتی و مشکلات پا در بوقلمون ها انجام می گیرد، معلوم می شود که فقط ۳۰-۲۰% عفونت های or بدرستی تشخیص داده می شوند و در اغلب موارد عفونت or به علت نوع روش جداسازی باکتری اصلاً تشخیص داده نمی شوند.

کنترل عفونت:

مشکلات بغرنج or در صنعت طیور به علت گسترش سریع سویه های مقاوم به آنتی بیوتیک ها بوجود می آید. ۸۵% سویه های جداسازی شده از جوجه های گوشتی تجاری در هلند، در برابر آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین، انروفلوکسالین، تری متوپریم + سولفانامید ها و اکسی تتراساکلین مقاومت نشان دادند. فقط ترکیب آموکسی سیلین و اسید کلاونیک (clavulanic acid ) مانع رشد باکتری شده و در برخی از گله های بوقلمون، مصرف این ترکیب آنتی بیوتیک قابل تزریق، توانست عفونت or را مهار نماید. با توجه به منشأ سویه های باکتری، میزان مقاومت آنتی بیوتیک متفاوت می باشد. برای مثال در آلمان، فقط ۶% سویه های مورد آزمایش در برابر ائروفلوکسالین حساسیت نشان دادند. در حالی که در فرانسه همه سویه ها به این آنتی بیوتیک حساس بودند. باکتری or در بین فارم های پرورشی قابل انتقال بوده، لذا ضدعفونی فارم ها و رعایت بهداشت ضروری می نماید. مواد ضدعفونی کننده از گروه اسید های آلی از قبیل فرمیک و گلیکوکسیل اسید و یا ضدعفونی کننده های حاوی آلدئیدها هستند، باکتری or را غیر فعال می کنند.

پیشگیری : نتایج تحقیقات نشان می دهد که مصرف واکسن کشته به همراه ماده ادجوانت روغنی، در جوجه های گوشتی یکروزه ایمنی لازم را بر علیه or فراهم می سازد، اما موجب کاهش رشد پرنده می شود. برای جلوگیری از انتقال عمودی or، گله های مادر با واکسن ضد سروتیپ a باکتری or ایمن می شوند و با انتقال آنتی بادی های مادری به جنین، جوجه های حاصل در طول ۲ هفته زندگی ایمن می شوند (ایمنی پاسیو). بررسی ها نشان می دهد که عملکرد جوجه های گوشتی حاصل از گله های مادر واکسینه شده بر علیه or در مقایسه با گله های واکسینه نشده به طور معنی داری بهبود می یابد. در جوجه بوقلمون ها از سن ۲ هفتگی به بعد واکسیناسیون انجام می گیرد. امروزه تلاش بر این است که در آینده ای نه چندان دور واکسن های زنده بر علیه or تولید شود. اهمیت واقعی عفونت or در صنعت طیور و ضرر های اقتصادی ناشی از این بیماری هنوز به طور کامل شناخته نشده است. چراکه تشخیص این نوع عفونت و جداسازی باکتری با روش های کشت متداول مشکل می باشد. بعلاوه، حساسیت or در برابر آنتی بیوتیک ها مانع کنترل بیماری می شود. اما امروزه واکسن های تولید شده موجب کاهش میزان عفونت و شدت جراحات می شود. همچنین واکسیناسیون با کاهش امکان انتقال عمودی این باکتری مانع شیوع گسترده آن می شوند.

 

شرکت سپهر صنعت سهند ارائه کننده رنگدانه های قرمز و زرد صنعت تخم مرغ www.sahandindus.ir