سالن مرغداری

Home/Tag: سالن مرغداری

اردیبهشت ۱۳۹۳

چه عواملی سبب می شود تا در فصل سرما رطوبت را کنترل کنیم ؟

اردیبهشت ۱۵ام, ۱۳۹۳|Tags: , , |

شکل 1- یک سالن با روزنه و شکاف های بسیار شکل 1- یک سالن با روزنه و شکاف های بسیار سیستم کنترل رطوبت در مرغداری شامل فن های تایمر دار برای خروج هوا ،دستگاه مادر مصنوعی/ مشعل گرمایی جهت تامین ذخیره گرمایی مناسب می باشد. واز همه مهم تر دریچه هایی (اینلت) است که برای جایگزینی هوا، گرما [...]