جوجه گوشتی

Home/Tag: جوجه گوشتی

اسفند ۱۳۹۲

اثرات اسیدهای آلی (مکمل گلوباسید) بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی

اسفند ۵ام, ۱۳۹۲|Tags: , , |

تحقیقات نشان می دهد که استفاده از اسید هاي آلی می تواند موجب کاهش جمعیت باکتري هاي بیماري زا مانند کلی فرم و اشرشیاکلاي در اندام هاي روده اي جوجه هاي گوشتی شود. این ترکیبات می توانند با توجه به خاصیت باکتریوسیدي خود موجب افزایش پروتون ها در ناحیه روده شوند و به دنبال آن pH روده را کاهش دهند [...]