پرورش و نگهداری کبوتر به عنوان پرنده ای دست آموز و همپنین برای مقاصدی مانند مسابقات پرواز کبوتران و در سالهای اخیر برای تامین منابع پروتئینی همواره مورد توجه علاقمندان بوده است. از طرف دیگر، گزارش شده است که این پرندگان درانتشار بیماریها در بین ماکیان و بروز اپیدمی های انگلی دخیلند. با وجود گزارشات متعدد مبنی بر آلودگی کرمی کبوتران در ایران، مطالعات محدودی در مورد تغییرات هیستوپاتولوژیک اندامها صورت گرفته است، بنابراین در این تحقیق به بررسی تغییرات بافتی مری، پیش معده و روده های کوچک و بزرگ در کبوترها آلوده به کرم آسکاریدیا کولومبه پرداخته می شود.

برای این مطالعه تعداد ۲۵ قطعه کبوتر آلوده به کرم آسکاریدیا کولومبه انتخاب شد. سپس نمونه های بافتی مربوط به مری، پیش معده، روده های کوچک و روده اهای بزرگ اخذ و با روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی گردید. در مرحله بعد، تغییرات بافتی ایجاد شده در اندام های گوارشی پرندگان آلوده به انگل با استفاده از میکروسکوپ نوری مشاهده و فتومیکروگراف های مناسب گرفته شد.

نتایج این برسی نشان داد که در کبوترهای آلوده به کرم آسکاریدیا کولومبه پرخونی گسترده در ناحیه زیرمخاط مری، و ادونیتیس پیش معده مشاهده می شود. همچنین تعداد واندازه غدد موکوسی زیر مخاط پیش معده در پرندگان آلوده به کرم کاهش یافت. کاهش تعداد و اندازه پرزهای دوازدهه همراه با غیر طبیعی بودن اپیتلیوم پرز در پرندگان آلوده، یکی دیگر از نتایج این مطالعه بود. بعلاوه تحلیل رفتن اپیتلیوم غدد لیبرکوهن و کاهش تعداد سلولهای جامی (Goblet cells) در ژژنوم و سکوم پرندگان مبتلا دیده شد.

با توجه به نتایج بررسی حاضر مبنی بر وقوع تغییرات بافتی گسترده در بخش های مختلف دستگاه گوارش کبوترهای آلوده به کرم آسکاریدیا کولومبه؛ درمان مناسب کبوتران آلوده با داروهای کرم کش، و انجام آزمایشات پاراکلنیکی مانند آزمایش مدفوع و EPG برای غربال گری موارد ابتلا به انگل ضروری به نظر می رسد.

 

شرکت سپهر صنعت سهند ارائه کننده رنگدانه های قرمز و زرد صنعت تخم مرغ www.sahandindus.ir