بررسی تاثیر مصرف تخم مرغ معمولی بر روی لیپید پروفایل سرم

Home/مقالات/مقالات تخم مرغ و تغذیه/بررسی تاثیر مصرف تخم مرغ معمولی بر روی لیپید پروفایل سرم
  • بررسي تاثير مصرف تخم مرغ معمولي بر روي ليپيد پروفايل سرم

بررسی تاثیر مصرف تخم مرغ معمولی بر روی لیپید پروفایل سرم

زمینه و هدف: هیپرلیپیدمی، خصوصاً هیپرکلسترولمی از عوامل موثر ابتلا به بیماریهای قلبی – عروقی است. زرده تخم مرغ یکی از منابع غنی از کلسترول در تغذیه انسان می باشد. با توجه به مقادیر زیاد کلسترول در تخم مرغ های معمولی، مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر مصرف این تخم مرغ ها بر روی لیپید پروفایل خون صورت پذیرفت. روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، ۲۶ نفر از دانشجویان داوطلب سالم، به صورت تصادفی ساده انتخاب و به مدت ۴ هفته علاوه بر رژیم غذایی معمولی، روزانه ۲ عدد تخم مرغ همراه با صبحانه مصرف کردند. سنجشهای انتروپومتریک و متابولیک و دریافت انرژی و سایر مواد مغذی قبل و بعد از رژیم جدید با آزمون t زوج ها توسط نرم افزار SPSS با هم مقایسه شدند. یافته ها: مصرف روزانه ۲ تخم مرغ معمولی به مدت ۴ هفته باعث افزایش معنی دار کلسترول، LDL-C، تری گلیسرید به ترتیب از ۷۶/۱۲۹، ۱۹/۷۲ و ۶۳/۹۹ میلی گرم در دسی لیتر قبل از مصرف تخم مرغ به ۶۹/۱۶۰، ۰۳/۹۸ و ۳۴/۱۰۵ میلی گرم در دسی لیتر (۰۰۰۱/۰=p) و کاهش معنی دار HDL-C از ۸۴/۵۴ میلی گرم در دسی لیتر قبل از مصرف تخم مرغ به ۷۳/۵۰ میلی گرم در دسی لیتر بعد از مصرف تخم مرغ گردید (۰۰۸/۰=p). ضمناً میزان کلسترول دریافتی افزایش معنی داری را نشان داد (۰۰۰۱/۰=p). سایر فاکتورهای اندازه گیری شده تغییرات معنی داری را نشان ندادند. نتیجه گیری: با توجه به مقادیر زیاد کلسترول در تخم مرغ های معمولی، محدودیت مصرف این تخم مرغ ها به دلیل افزایش غلظت سرمی کلسترول جهت پیشگیری از بیماریهای عروق کرونر قلب توصیه می گردد.

 

شرکت سپهر صنعت سهند ارائه کننده رنگدانه های قرمز و زرد صنعت تخم مرغ www.sahandindus.ir

One Comment

  1. امیر مهدی اصغریان اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۳ at ۱۷:۱۶ - Reply

    عالیست.

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.