اتلاف دما در ساختمان های مرغداری می تواند به یکی از روش ها، همرفت، رسانش و تابش و یا ترکیبی از روش های فوق باشد. انتقال گرما از طریق رسانش (Conduction) هنگامی اتفاق می افتد که تماس مستقیمی بین مناطق سرد و گرم وجود داشته باشد. اگر یک طرف ماده گرم شود، حرارت از داخل ماده به سمت قسمت سردتر هدایت می شود. جابجایی حرارت از طریق همرفت(Convection) معمولا بستگی به هوا و یا آبی دارد که گرما را از منطقه گرم به منطقه سرد منتقل نماید. انتقال گرما بوسیله تابش (Radiation) زمانی رخ می دهد که دو سطح دارای اختلاف درجه حرارت باشند. سطح گرمتر، حرارت را به سوی سطح سردتر تابیده بدون اینکه هوای بین این دو سطح گرم شود. حرارت خورشید یک نمونه از دمای تابش می باشد. طیور می توانند از طریق تابش به سطوح سردتر از قبیل سقف و یا دیوار سالن مرغداری حرارت بدن خود را از دست بدهند. عایق بندی موجب کاهش افت حرارت یک ساختمان مرغداری به وسیله هر کدام از روشهای فوق می شود.

مفهوم سد بخار عبارت از کاربرد مواد و یا روش هایی می باشد که مانع جمع شدن رطوبت در دیوارها، سقف و عایق ها می شود. از نقطه مباحث نظری در عایق بندی، هوای سرد با قسمت خارجی در تماس بوده و موجب خنک شدن قسمت گرمتر داخلی می شود که این امر موجب تجمع قطرات آب و در نتیجه مرطوب شدن عایق می گردد. به منظور جلوگیری از این امر، یک سد ضد آب در قسمت داخلی دیوارهای سالن نصب می گردد. سد بخار می تواند از جنس کاغذ کرافت (Kraft Paper) که مستقیماً به عایق متصل شده است و یا یک لایه پلاستیک باشد. سد بخار همیشه در قسمت گرم داخلی که حاوی رطوبت بیشتری است، قرار می گیرد.

 

 

شرکت سپهر صنعت سهند ارائه کننده رنگدانه های قرمز و زرد صنعت تخم مرغ www.sahandindus.ir