تحقیقات نشان می دهد که استفاده از اسید های آلی می تواند موجب کاهش جمعیت باکتری های بیماری زا مانند کلی فرم و اشرشیاکلای در اندام های روده ای جوجه های گوشتی شود. این ترکیبات می توانند با توجه به خاصیت باکتریوسیدی خود موجب افزایش پروتون ها در ناحیه روده شوند و به دنبال آن pH روده را کاهش دهند که این محیط برای فعالیت باکتریهای بیماری زا نامناسب است. همچنین با ادامه یافتن این شرایط، اسید های آلی غیریونیزه توانایی ورود به سلول های باکتریایی را دارند و می توانند با اختلال در سیستم های تولید انرژی باکتری ها موجب مرگ آنها شوند. اسیدهای آلی درخوراک حیوانات سبب تغییردر مرفولوژی سلولهای مخاطی دیواره روده می شودو جمعیت باکتری های بیماریزا کاهش مییابد. بنابراین سبب بهبود عملکرد پرندگان می شود.
در این تحقیق از مکمل اسید آلی با نام تجاری گلوباسید استفاده شد، این آزمایش از ۱۲۰ قطعه جوجه گوشتی سویه راس ۳۰۸ در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار و ۳ تکرار که در مجموع ۱۲ قفس ( ۱۰ پرنده در هرقفس/تکرار) استفاده شد.جیره ها: در ۲ مرحله جیره آغازین (۲۱-۰ روزگی) و جیره رشد (۴۲-۲۱ روزگی) براساس توصیه (۱۹۹۴) NRC تنظیم شد. بعد از پایان دوره پرورش، تعداد ۱ پرنده از هر تیمار که نزدیک ترین وزن را نسبت به وزن میانگین گروه خود داشت ، انتخاب شده وسپس کشتار شدند. محتویات ۲سانتیمتری ابتدایی روده (ایلئوم) و محتویات ۵ سانتیمتری انتهای روده کور(سکوم) پرندگان را برداشته شده و با ساخت سرم رقیق سازی، از رقت های مناسب برداشته و بر روی محیط اختصاصی کشت داده شدند. نمونه ها به مد ت ۴۸ ساعت درون انکوباتور قرار گرفتند و در پایان ، تعداد کلنی های تشکیل شده در زیر کلنی کانتر شمارش شدند و نتایج حاصل از شمارش ، در عکس رقت ضرب و به داده های لگاریتمی تبدیل میشوند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SAS استفاده گردید.

تیمارها و پارامترهای مورد ارزیابی در این دوره تاثیر معنی داری بر روی جمعیت میکروبی لاکتوباسیلها و اشرشیاکلای نداشته است (۰٫۰۵<p).نتایج مقایسه میانگین مربوط به اندازه گیری جمعیت میکروبی ( اشرشیاکلای و لاکتوباسیل ) در ایلئوم و سکوم پرنده در جدول شماره ۱ گزارش شده است. این نتایج نشان می دهند که هم در ایلئوم و سکوم اگر چه با استفاده از اسیدهای آلی جمعیت میکروبی اشرشیاکلای در مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافته است. ولی اختلاف معنی داری در بین تیمارها وجود ندارد (۰٫۰۵<p).
وکمترین تعداد بترتیب در ایلئوم و سکوم به تیمار ۰٫۱۵ و ۰٫۲ درصد اسیدآلی بوده است و با استفاده از اسیدهای آلی جمعیت میکروبی لاکتوباسیلها در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت. ولی اختلاف معنی داری در بین تیمارها وجود ندارد (۰٫۰۵<p).که بترتیب در ایلئوم و سکوم بشترین تعداد متعلق به تیمار ۰٫۱۵ درصد اسیدآلی بوده است.

 

شرکت سپهر صنعت سهند ارائه کننده رنگدانه های قرمز و زرد صنعت تخم مرغ www.sahandindus.ir